Pliki do pobrania

Pobierz: Folder reklamowy

Pobierz: Poradnik inwestora

Pobierz: Deklaracja członkowska SNAP Oddział Kujawsko-Pomorski


Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)

Pobierz: Statut Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Tekst jednolity XII.2010 r.

Pobierz: Wnioski uczestników ogólnopolskiej konferencji "Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie...." W 90 rocznicę powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych 2-3 grudnia 2010 r. Warszawa

Pobierz: Kodeks postępowania członków SNAP (projekt przyjęty przez Zarząd Główny SNAP w dn. 26.03.2010)

Pobierz: Rozporządzenie MKiDN z dnia 25 marca 2010 w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

Pobierz: Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pobierz: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS z dn. 05.03.2010

Pobierz: Rozporządzenie MKiDN w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne poprzedzające roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo realizację robót ziemnych lub zamiany charakteru dotychczasowej gospodarki na terenie, na ktorym znajdują się zabytki archeologiczne (projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r.)

Pobierz: Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst ogłoszony) (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 804)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2005 nr 112 poz. 940)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2153)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznycha także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki - Za opiekę nad zabytkami  (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1304)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1302)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. 2004 nr 75 poz. 706)

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 650)

Pobierz: Zbiór zasad postepowania i norm etycznych srodowiska archeologów w Polsce (Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN 24.10.2003)

Pobierz: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875)

Pobierz: Zalecenia dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, pracowników d/sochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymi w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacjiPobierz: Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), La Valetta, 16 stycznia 1992 roku

Pobierz: Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska)

Pobierz: Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym ICOMOS (Karta Sofijska)

Pobierz: Zalecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na temat międzynarodowych zasad, które winny być stosowane podczas wykopalisk archeologicznych (05.10-05.12.1956)


Instrukcje:


Pobierz: Instrukcja opracowania Karty Ewidencyjnej Nieruchomego Zabytku Archeologicznego - stanowiska archeologicznego.


Wnioski:


Pobierz: Wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.