Archeologia
mgr Arkadiusz Wiktor - kierownik Działu Archeologii


tel.: 604 944 389,

email: archeologia@archbot.pl

arkadiuszwiktor@gmail.com

Studia magisterskie na kierunku archeologia, o specjalizacji archeologia architektury, ukończył w Instytucie Archeologii i Etnologii (obecnie Instytut Archeologii) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2002, obroną pracy magisterskiej pt. Krzyże pokutne w Polsce. W roku 2011 ukończył Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim

Uczestniczył w badaniach powierzchniowych, sondażowych, ratowniczych i stacjonarnych oraz nadzorach archeologicznych zarówno w kraju jak i za granicą. Stanowiska na których pracował zlokalizowane były zarówno na terenach zabytkowych miast (Gdańsk, Sanok, Gniewkowo) jaki na terenach ruralistycznych. W kraju współpracował m.in. z Muzeum Okręgowym w Koninie, z Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym, z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ze Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Fundacją Patrimonium z Poznania czy Archeologiczną Pracownią Badawczą THOR z Gniezna. Za granicą natomiast z licznymi firmami irlandzkimi takimi jak Archaeological Development Services, Headland Archaeology czy Irish Archaeology Consultancy. W sumie spędził w terenie ponad 8 lat pełniąc wielokrotnie funkcję kierownika badań.

Od maja 2010 roku, firma przez niego prowadzona, należy do
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski, działajacego od czerwca 2010 roku, w którym pełni funkcję sekretarza.Czym jest archeologia?


Archeologia /z greckiego: archaios - dawny, logos - mowa, opowieść/ - to słowo oznaczające mówienie, dociekanie na temat przeszłości, na temat spraw dawnych. Większość definicji określa archeologię jako naukę badającą dzieje człowieka, na podstawie materialnych pozostałości jego działalności  znajdujących się w ziemi, na ziemi i pod wodą, zwanych źródłami archeologicznymi. Źródła archeologiczne dzielimy na:

  • nieruchome czyli m.in. pozostałości budowli, groby, starożytne drogi czy ślady orki

  • ruchome czyli luźne pozostałości po różnego rodzaju działalności ludzkiej jak m.in. narzędzia krzemienne, naczynia ceramicznych, wyroby metalowe

Jako główny cel archeologii określa się odtworzenie, w sposób jak najbardziej pełny, sposobu i warunków życia dawnych ludzi i społeczeństw.  Badania archeologiczne przeprowadzane są na tzw. stanowiskach archeologicznych czyli miejscach, w których występują, lub mogą występować, materialne ślady działalności ludzkiej.Czym dokładnie zajmuje się dział Archeologii?


Dział Archeologii zajmuje sie przede wszystkim prowadzeniem zróżnicowanych badań archeologicznych w tym nadzorów archeologicznych, archeologicznych badań rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych) oraz archeologicznych badań wykopaliskowych w tym stacjonarnych badań systematycznych, wyprzedzających badań ratowniczych i badań interwencyjnych. Dwa ostatnie rodzaje badań związane są przede wszystkim z różnego rodzaju inwestycjami, które kolidują ze stanowiskami archeologicznymi. Wyprzedzające badania ratownicze podejmuje się (na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków) przed rozpoczęciem inwestycji w sytuacji kiedy wiemy, że stanowisko archeologiczne występuje na obszarze inwestycji. Natomiast badania interwencyjne podejmowane są w momencie kiedy stanowisko takie zostanie zarejestrowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ścisle z inwestycjami powiązane są także nadzory archeologiczne. Polegają one na stałym przebywaniu archeologa na terenie prowadzenia prac budowlanych i podejmowaniu działań dopiero w momencie zarejestrowania śladów działalności ludzkiej. W takim momencie nadzory archeologiczne mogą przekształcić się w archeologiczne badania interwencyjne.

Badania prowadzimy zarówno na terenie miast jak i na obszarach wiejskich. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem badań archeologicznych jaki i opracowaniem wyników takich badań

Ponadto zajmujemy się wszelkimi aspektami formalno-prawnymi dotyczącymi badań archeologicznych zaczynając od uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań a kończąc na przekazaniu wyników takich badań odpowiednim urzędom.